Agencja ochrony jak założyć?
Praca,  Usługi

Agencja ochrony jak założyć?

Agencja ochrony jak założyć? Aby otworzyć własną agencję ochrony, konieczna jest koncesja na prowadzenie takiej działalności. To jednak nie jedyne formalności, jakie należy spełnić. O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Ogólna charakterystyka firmy ochroniarskiej 

Agencja ochrony zajmuje się przede wszystkim realizowaniem bezpośredniej ochrony fizycznej osób, a także mienia. Pracownicy mogą realizować usługę w formie stałej lub tymczasowej. Do zadań agencji należą wtedy:

– kontrolowanie sygnałów otrzymywanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych i systemach alarmowych,
– przewóz (konwojowanie) artykułów wartościowych lub niebezpiecznych, pieniędzy,
– ochrona techniczna,
– zakładanie, konserwacja i naprawa systemów alarmowych,
– montaż urządzeń mechanicznego zabezpieczenia.

Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne mogą być realizowane oddzielnie.

Jak założyć agencję ochrony?

Podstawowym dokumentem, który pozwala założyć agencję ochrony, jest koncesja. Dokument określa zakres i formę prowadzonej usługi. Istnieje jedno odstępstwo od tej reguły. Jeśli agencja ochrony zajmuje się wyłącznie zabezpieczeniem technicznym mienia, nie jest zobowiązana posiadać koncesji. Kto może uzyskać koncesję? Może się o nią starać przedsiębiorca (osoba fizyczna) lub członek spółki, który znajduje się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego. Koncesję wydaje minister do spraw wewnętrznych.

Kim jest kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać osoba, która spełnia określone warunki. Przede wszystkim posiada obywatelstwo polskie i ukończyła 21 lat. Ma co najmniej wykształcenie gimnazjalne, a także pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie może być karana. Jej nienaganną opinię potwierdza w stosownym oświadczeniu komendant powiatowy miejscowej policji. Kandydat musi uzyskać również orzeczenie lekarskie i psychologiczne o pełnej zdolności fizycznej i prawnej do wykonywania zadań. Ważne jest również przygotowanie teoretyczne i praktyczne w obszarze: wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych, samoobrony oraz znajomość przepisów prawa odnoszących się do ochrony osób i mienia.

Kim jest kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego?

Kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego może zostać osoba, która spełnia określone warunki. Przede wszystkim jest osobą pełnoletnią i niekaraną, która posiada dobre opinie środowiska. Ponadto posiada pełną zdolność fizyczną i psychiczną do pracy, którą potwierdza orzeczenie lekarskie. Niezbędne jest tutaj wykształcenie minimum zawodowe techniczne o wybranej specjalności: elektronicznej, łączności, elektrycznej, mechanicznej lub informatycznej. Alternatywą jest zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub przyuczenie do zawodu.
Oprócz wymienionych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, w agencji ochrony są również zatrudnieni inni pracownicy. Każdy z nich powinien legitymować się niekaralnością w zakresie przestępstw skarbowych. 

Jak wygląda procedura otrzymania koncesji?

Agencja ochrony jak założyć?Wszystkie działania związane z udzielaniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem koncesji, w tym również zmniejszeniem zakresu jej stosowania, odbywają się w drodze postępowania administracyjnego. W związku z tym przed ostatecznym udzieleniem koncesji, organ koncesyjny może podjąć szereg działań zmierzających między innymi do uzupełnienia dokumentacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów, mimo wezwania, otrzymanie koncesji może zostać wstrzymane. Ponadto organ daje sobie prawo do weryfikacji faktów wskazanych we wniosku w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki prowadzenia działalności gospodarczej zawarte w koncesji. Weryfikacja danych ma również na celu potwierdzenie, czy przedsiębiorca daje rękojmię prawidłowego prowadzenia tej działalności. Na jak długo udzielana jest koncesja? Dokument wydawany jest na czas określony, który nie może być krótszy niż pięć lat, ale jednocześnie nie dłuższy niż 50 lat. Odstępstwem od tej reguły może być sytuacja, gdy przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy niż pięć lat.

Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia agencji ochrony?

Jeśli zostaną spełnione wyżej wymienione warunki, przedsiębiorca może założyć firmę w dowolnej formie działalności, wykluczając spółkę partnerską. Najczęściej zakładane są jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1 i dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobne kroki należy wykonać, decydując się na założenie spółki cywilnej. Inaczej procedura wygląda podczas rejestrowania spółek handlowych. Wtedy wpisu należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakładając własną agencję ochrony, należy pamiętać nie tylko o spełnieniu określonych wymogów formalnych, ale także zgromadzeniu odpowiednich środków pieniężnych i zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników.